ព័ត៌មានថ្មីៗ

ខ្លោចចិត្ត ! លោកតាមានប្រសាសន៍ថា៖ សម្រាន្ដមុខសំយ៉ាបផ្ទះគេត្រូវបង់ថ្លៃសេវា២០០០៛ ជួលស៊ីក្លូគេមួយថ្ងៃតម្លៃ២០០០៛  តែមួយថ្ងៃគាត់រកចំណូលមិនបាន១០,០០០៛ផង តើអោយគាត់រស់បែបណា ??? បើអាណិតមេត្ដាជួយស៊ែរអោយសប្បុរសបានឃើញនិងជួយឧបត្ថម្ភលោកតាផង !!! (មានវីដេអូ)

ខ្លោចចិត្ត ! លោកតាមានប្រសាសន៍ថា៖ សម្រាន្ដមុខសំយ៉ាបផ្ទះគេត្រូវបង់ថ្លៃសេវា២០០០៛ ជួលស៊ីក្លូគេមួយថ្ងៃតម្លៃ២០០០៛ តែមួយថ្ងៃគាត់រកចំណូលមិនបាន១០,០០០៛ផង តើអោយគាត់រស់បែបណា

ដំណឹងផ្សេងៗ

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ

សង្គម កម្សាន្ត គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ បច្ចេកវិទ្យា សុខភាព
សង្គម កម្សាន្ត គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ បច្ចេកវិទ្យា សុខភាព
ខ្លោចចិត្ត ! លោកតាមានប្រសាសន៍ថា៖ សម្រាន្ដមុខសំយ៉ាបផ្ទះគេត្រូវបង់ថ្លៃសេវា២០០០៛ ជួលស៊ីក្លូគេមួយថ្ងៃតម្លៃ២០០០៛  តែមួយថ្ងៃគាត់រកចំណូលមិនបាន១០,០០០៛ផង តើអោយគាត់រស់បែបណា ??? បើអាណិតមេត្ដាជួយស៊ែរអោយសប្បុរសបានឃើញនិងជួយឧបត្ថម្ភលោកតាផង !!! (មានវីដេអូ)

ខ្លោចចិត្ត ! លោកតាមានប្រសាសន៍ថា៖ សម្រាន្ដមុខសំយ៉ាបផ្ទះគេត្រូវបង់ថ្លៃសេវា២០០០៛ ជួលស៊ីក្លូគេមួយថ្ងៃតម្លៃ២០០០៛ តែមួយថ្ងៃគាត់រកចំណូលមិនបាន១០,០០០៛ផង តើអោយគាត់រស់បែបណា ??? បើអាណិតមេត្ដាជួយស៊ែរអោយសប្បុរសបានឃើញនិងជួយឧបត្ថម្ភលោកតាផង

ដើមសុកឆ្មារ ជាឱសថធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ!បន្សាបជាតិអាស៊ីតអ៊ុយរិចក្នុងឈាម ឈឺសន្លាក់រ៉ាំរៃដើរមិនរួចជួយរំលាយគ្រួសក្នុងយម្រងនោម រលាកទងសួត លើសឈាម បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺមហារីកដោះ ខួរឆ្អឹង  ជួយ share ចែកគ្នាដឹងគ្រាន់ជាដំណឹងល្អ មិនសូវចុះប្រាក់រកថ្នាំពេទ្យ💰💊💉

ដើមសុកឆ្មារ ជាឱសថធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ!បន្សាបជាតិអាស៊ីតអ៊ុយរិចក្នុងឈាម ឈឺសន្លាក់រ៉ាំរៃដើរមិនរួចជួយរំលាយគ្រួសក្នុងយម្រងនោម រលាកទងសួត លើសឈាម បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺមហារីកដោះ ខួរឆ្អឹង ជួយ share

សង្គម មានច្រេីនទៀត

ខ្លោចចិត្ត ! លោកតាមានប្រសាសន៍ថា៖ សម្រាន្ដមុខសំយ៉ាបផ្ទះគេត្រូវបង់ថ្លៃសេវា២០០០៛ ជួលស៊ីក្លូគេមួយថ្ងៃតម្លៃ២០០០៛  តែមួយថ្ងៃគាត់រកចំណូលមិនបាន១០,០០០៛ផង តើអោយគាត់រស់បែបណា ??? បើអាណិតមេត្ដាជួយស៊ែរអោយសប្បុរសបានឃើញនិងជួយឧបត្ថម្ភលោកតាផង !!! (មានវីដេអូ)

ខ្លោចចិត្ត ! លោកតាមានប្រសាសន៍ថា៖ សម្រាន្ដមុខសំយ៉ាបផ្ទះគេត្រូវបង់ថ្លៃសេវា២០០០៛ ជួលស៊ីក្លូគេមួយថ្ងៃតម្លៃ២០០០៛ តែមួយថ្ងៃគាត់រកចំណូលមិនបាន១០,០០០៛ផង តើអោយគាត់រស់បែបណា ??? បើអាណិតមេត្ដាជួយស៊ែរអោយសប្បុរសបានឃើញនិងជួយឧបត្ថម្ភលោកតាផង

៣០ ខែមីនា ២០១៧

កម្សាន្ត មានច្រេីនទៀត

ចំណេះដឹង មានច្រេីនទៀត

បច្ចេកវិទ្យា

សុខភាព មានច្រេីនទៀត

ជួយ share ចែកគ្នាដឹងផងក្រែងមានអ្នកចង់សស្អាត ហើយចំណាយតិច ☞ រូបមន្តខាត់ស្បែកងាយៗបែបធម្មជាតិដែលបងប្អូនកំពុងស្វែងរក អាចសាកល្បងទាំងអស់គ្នាទៅណាដើម្បីបានស្បែករលោងសស្អាត

ជួយ share ចែកគ្នាដឹងផងក្រែងមានអ្នកចង់សស្អាត ហើយចំណាយតិច ☞ រូបមន្តខាត់ស្បែកងាយៗបែបធម្មជាតិដែលបងប្អូនកំពុងស្វែងរក អាចសាកល្បងទាំងអស់គ្នាទៅណាដើម្បីបានស្បែករលោងសស្អាត

១៣ ខែមីនា ២០១៧
ដើមសុកឆ្មារ ជាឱសថធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ!បន្សាបជាតិអាស៊ីតអ៊ុយរិចក្នុងឈាម ឈឺសន្លាក់រ៉ាំរៃដើរមិនរួចជួយរំលាយគ្រួសក្នុងយម្រងនោម រលាកទងសួត លើសឈាម បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺមហារីកដោះ ខួរឆ្អឹង  ជួយ share ចែកគ្នាដឹងគ្រាន់ជាដំណឹងល្អ មិនសូវចុះប្រាក់រកថ្នាំពេទ្យ💰💊💉

ដើមសុកឆ្មារ ជាឱសថធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ!បន្សាបជាតិអាស៊ីតអ៊ុយរិចក្នុងឈាម ឈឺសន្លាក់រ៉ាំរៃដើរមិនរួចជួយរំលាយគ្រួសក្នុងយម្រងនោម រលាកទងសួត លើសឈាម បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺមហារីកដោះ ខួរឆ្អឹង ជួយ share

៣០ មករា ២០១៧

ដំណឹងផ្សេងៗ មានច្រេីនទៀត

ខ្លោចចិត្ត ! លោកតាមានប្រសាសន៍ថា៖ សម្រាន្ដមុខសំយ៉ាបផ្ទះគេត្រូវបង់ថ្លៃសេវា២០០០៛ ជួលស៊ីក្លូគេមួយថ្ងៃតម្លៃ២០០០៛  តែមួយថ្ងៃគាត់រកចំណូលមិនបាន១០,០០០៛ផង តើអោយគាត់រស់បែបណា ??? បើអាណិតមេត្ដាជួយស៊ែរអោយសប្បុរសបានឃើញនិងជួយឧបត្ថម្ភលោកតាផង !!! (មានវីដេអូ)

ខ្លោចចិត្ត ! លោកតាមានប្រសាសន៍ថា៖ សម្រាន្ដមុខសំយ៉ាបផ្ទះគេត្រូវបង់ថ្លៃសេវា២០០០៛ ជួលស៊ីក្លូគេមួយថ្ងៃតម្លៃ២០០០៛ តែមួយថ្ងៃគាត់រកចំណូលមិនបាន១០,០០០៛ផង តើអោយគាត់រស់បែបណា ??? បើអាណិតមេត្ដាជួយស៊ែរអោយសប្បុរសបានឃើញនិងជួយឧបត្ថម្ភលោកតាផង

៣០ ខែមីនា ២០១៧
ស៊ែរអោយច្រើនបានបុណ្យច្រើន ស៊ែរអោយសប្បុរសជនឃើញ លោកតាចៅអធិការវត្ត «អង្គជំពូវន្ត» អំពាវនាវរកជំនួយកសាងសសរខ្លោងទ្វារវត្ត ព្រោះជិតដល់ឱកាសបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរហើយ (មានវីដេអូ)​

ស៊ែរអោយច្រើនបានបុណ្យច្រើន ស៊ែរអោយសប្បុរសជនឃើញ លោកតាចៅអធិការវត្ត «អង្គជំពូវន្ត» អំពាវនាវរកជំនួយកសាងសសរខ្លោងទ្វារវត្ត ព្រោះជិតដល់ឱកាសបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរហើយ (មានវីដេអូ)​

២៩ ខែមីនា ២០១៧
សូមជួយស៊ែរបន្តផង មិនអស់ថ្មទូរស័ព្ទទេ!!! ក្មេងស្រីម្នាក់នេះ មានជម្ងឺភ្នែកធ្ងន់ធ្ងរ ឈាមកកចង់ផ្ទុះគ្រាប់ភ្នែកទៅហេីយ ដោយសារតែគ្រួសារក្រីក្រ ពុំមានលទ្ធភាពព្យាបាល ទើបទុកដល់មានសភាពបែបនេះ សូមបងប្អូនជួយផង

សូមជួយស៊ែរបន្តផង មិនអស់ថ្មទូរស័ព្ទទេ!!! ក្មេងស្រីម្នាក់នេះ មានជម្ងឺភ្នែកធ្ងន់ធ្ងរ ឈាមកកចង់ផ្ទុះគ្រាប់ភ្នែកទៅហេីយ ដោយសារតែគ្រួសារក្រីក្រ ពុំមានលទ្ធភាពព្យាបាល ទើបទុកដល់មានសភាពបែបនេះ សូមបងប្អូនជួយផង

២៨ ខែមីនា ២០១៧

កម្សាន្តប្លែកៗ មានច្រេីនទៀត

error: Content is protected !!