បើកូនមានតែមួយ ហើយបើសិនជាយើង មិនមើលថែគាត់…

Loading...


បងប្អូនបានឃើញរូបនេះ យល់ថាយ៉ាងណា ត្រូវរឺខុស? បើកូនមានតែមួយ ហើយបើសិនជាយើង មិនមើលថែគាត់នៅពេលនេះ តើយើងចាំមើលថែគាត់នៅពេលណា។
អ្នកដែលបានដឹងសូមជួយផ្តល់ជាមតិផង…

14102743_1233182516713722_7425038583332882293_n

14199624_1233182496713724_4406572027273046016_n

14265052_1233182420047065_1001117925970233269_n

Credit By: Fan Fras

Advertisements
មតិ
Loading...
error: Content is protected !!