ខ្លាំងបាត់ ! ឥណ្ឌា មានគម្រោងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឱ្យសត្វគោក្របីជាង80 លានក្បាល

Loading...


ឥណ្ឌា៖ ប្រទេសឥណ្ឌានឹងមានគម្រោងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនអោយសត្វក្របីប្រមាណជា 41 លាន និងសត្វគោជាង 47 លានក្បាលស្រដៀងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែរ។គំនិតមួយនេះវាគឺជាការផ្តួចផ្តើមឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ។ សត្វទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាពិសិដ្ឋចំពោះសហគមន៍សាសនាហិណ្ឌូ ហើយនឹងត្រូវបានផ្ដល់លេខសម្គាល់ 12 ខ្ទង់នៅចុងឆ្នាំ 2017 នេះ ៕

ឥណ្ឌា មានគម្រោងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឱ្យសត្វគោក្របីជាង80 លានក្បាល

Advertisements
មតិ
Loading...
error: Content is protected !!